Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení.
Provozovatelem internetových stránek http://www.azvino.cz/ jakož i dodavatelem - stranou prodávající je subjekt United Shops s.r.o, IČO 29010829.

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití.
Přístup na stránky www.repasshop.cz lze podmínit poskytnutím osobních údajů Uživatele v rozsahu identifikace smluvní strany. Provozovatel bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu se zák. 101/2001 Sb.zák. v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy. Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony souhlasí s tím, aby údaje v poskytnutém rozsahu, který Uživatel v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Uživateli získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Provozovatele, byly zpracovány společností United Shops s.r.o., jejíž údaje jsou uvedeny v čl. I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním osobních údajů může správce v zákonném rozsahu pověřit třetí subjekt. Správce o uvedených podmínkách zpracování osobních dat informuje Uživatele a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné; že jako subjekt údajů má právo přístupu k údajům, má právo výše uvedený souhlas odvolat na adrese správce. V případě porušení svých práv se může obrátit nejen na příslušný Úřad a požadovat nápravu, ale také na e-mailovou adresu naší společnosti info(zavinac)unitedshops.cz. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel zpracovává, může jej o to rovněž požádat na emailové adrese info(zavinac)unitedshops.cz.

III. Bezpečnost Uživatelů.
Uživatelé stránek při elektronické komunikaci s webovými stránkami Provozovatele nesmí zasahovat do protokolů či aplikací těchto stránek, využívat je k přenášení, replikaci či instalaci souborů či protokolů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek bez oprávnění Provozovatele (přístupový kód např.).

IV. Základní ujednání pro distanční smlouvy.
Vztahy mezi Kupujícím/spotřebitelem a Prodávajícím/provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, se subsidiární platností příslušných ustanoveními §§ 52 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v aktuálním znění.

V. Objednání zboží a uzavření smlouvy.
Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením katalogu (v levém menu vyberte kategorii), nebo hledáním. Fulltextové hledání je výhodné použít, znáte-li například název zboží nebo jeho část. Při výběru zboží doporučujeme pozorně číst podrobný popis produktu a také název. Konfigurace shodného označení se může mírně lišit, stejně tak obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou zobrazovat jeden typ z více konfigurací. Pokud si nebudete jisti s konfigurací, typem či vybavením produktu, kontaktujte nás na telefonu 737 66 55 77 nebo na emailu info(zavinac)unitedshops.cz.

Elektronickou objednávku dokončíte vyplněním údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Potvrzení Objednávky předchází ověření úplnosti objednávky a zadaných údajů v menu. Budete-li mít zájem některou položku změnit, je možné tak učinit pomocí tlačítka Zpět . Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem [Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Takovéto odeslání je závazné. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky. Prodávající si vyhrazuje v určitých případech právo vyžádat si od kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání či ověření příslušných podkladů. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

VI. Cena a platba.
Ceny uvedené na webových stránkách www.repasshop.cz jsou včetně DPH a jsou platné k okamžiku objednání. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VIII. - Podmínky dodání zboží. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

VII. Dodací lhůta.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin.

Varianty doručení zásilky naleznete v sekci doprava.

Varianty úhrady:

Dobírkou (hotově při předání zboží)
Bankovním převodem oproti zálohové faktuře
Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu úhrady objednávky z dobírky na zálohovou fakturu, je-li předmětem objednávky zboží, které je specifické a běžně se nenakupuje na sklad. Kupující bude o této skutečnosti informován při schvalování objednávky e-mailem, samozřejmě pokud s tímto nebude souhlasit, může ihned objednávku zrušit.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu vč. pečetí na zboží či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VIII. Záruka a servis
a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu na webových stránkách www.repasshop.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na nové produkty všech značek 24 měsíců. U použitých produktů 12 měsíců na skryté vady výrobku, které již byly na prodávaném zboží v době prodeje. Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé používáním nebo opotřebením dle paragrafu 616 odst. 1 obč. zák. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jedná o použité zboží různého stáří, záruka se nevztahuje na povrchové vady a dále na vady vzniklé opotřebením (stářím zboží).

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, či tak stanoví zákon.

c) Postup při uplatnění reklamace je popsán v „Reklamačním řádu“ na stránkách www.repasshop.cz.

IX. Odstoupení od smlouvy.
Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem reklamace(zavinac)unitedshops.cz s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v Pokynech k odstoupení. Kupující je povinen zboží vrátit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení odstoupení, na adresu United Shops, uvedené v prodejním dokladu (záruční a dodací list). Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (kopii), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. Zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato. Bližší informace na tel. lince 737 66 55 77. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu. Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstup od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď poukazem peněz na adresu (v případě, že zboží bylo hrazeno na dobírku) nebo převodem na účet kupujícího (v případě, že bylo hrazeno převodem). Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal; e) na dodávku novin, periodik a časopisů; f) spočívající ve hře nebo loterii. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ( nakupuje toto zboží na IČO ), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených.

X. Recyklace elektrozařízení.
V souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech', který upravuje prevenci vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení s cílem snížení odpadu z těchto zařízení, podporuje opětovné použití a recyklaci užitého elektrozařízení s cílem předcházet možným škodlivým vlivům nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví a ukládá povinnosti výrobcům, dovozcům, ale i prodejcům a držitelům elektroodpadu nebo elektrozařízení pocházejících z domácností mohou spotřebitelé likvidovat elektrozařízení pouze jeho předáním na místě určené ke zpětnému odběru nebo oddělenému odběru, popř. přímo u osoby, která může tyto věci zpracovávat. Společnost United Shops s.r.o. provádí zpětný odběr použitého elektrozařízení od svých zákazníků určeného k ekologické likvidaci.

XI. Závěrečná ustanovení.
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e- mailem. Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu: 2 let, Takto archivovaná smlouva není přístupná.

Jak odstoupit od smlouvy (storno objednávky)
Storno objednávky ze strany kupujícího - jako kupující máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. a VOP máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete -li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

-Odešlete email na adresu: reklamace(zavinac)unitedshops.cz s textem: 'Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží buď poukazem peněz na adresu (v případě, že zboží bylo hrazeno na dobírku) nebo převodem na účet (v případě, že bylo hrazeno převodem).' Datum, jméno, kontaktní telefon.
-Zboží doručte spolu s dokladem o nabytí (stačí kopie)
-Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
-Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
-V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.